Nhà máy hino chính thức trao tặng xe tải cho 02 trường Đại Học ở Việt Nam